快捷搜索:

望千门如昼,嬉笑游冶。

望千门如昼,嬉笑游冶。

出自宋朝周邦彦的《解语花·上元
原文赏析:
风消焰蜡,露浥红莲,花市光相射。桂华流瓦。纤云散,耿耿素娥欲下。衣裳淡雅。看楚女纤腰一把。箫鼓喧,人影参差,满路飘喷鼻麝。
因念首都放夜。望千门如昼,嬉笑游冶。钿车罗帕。重逢处,自有暗尘随马。年光是也。唯只见、旧情衰谢。清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。
拼音解读
fēng xiāo yàn là ,lù yì hóng lián ,huā shì guāng xiàng shè 。guì huá liú wǎ 。xiān yún sàn ,gěng gěng sù é yù xià 。yī shang dàn yǎ 。kàn chǔ nǚ xiān yāo yī bǎ 。xiāo gǔ xuān ,rén yǐng cān chà ,mǎn lù piāo xiāng shè 。
yīn niàn dōu chéng fàng yè 。wàng qiān mén rú zhòu ,xī xiào yóu yě 。diàn chē luó pà 。xiàng féng chù ,zì yǒu àn chén suí mǎ 。nián guāng shì yě 。wéi zhī jiàn 、jiù qíng shuāi xiè 。qīng lòu yí ,fēi gài guī lái ,cóng wǔ xiū gē bà 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: