快捷搜索:

酬乐天登乐游园见忆

酬乐天登乐游园见忆拼音解读
xī jun1 lè yóu yuán ,chàng wàng tiān yù xūn 。jīn wǒ dà jiāng shàng ,kuài yì bō fān yún 。qiū kōng yā chán màn ,hòng dòng wú gòu fēn 。sì gù jiē huō dá ,wǒ méi jīn rì shēn 。qiū ān ài cháo shì ,bǎi dào zǒu āi chén 。xuān chē suí duì liè ,gǔ ròu fēi běn qīn 。kuā yóu chéng xiàng dì ,tōu rù cháng shì mén 。ài jun1 zhí rú fā ,wù niàn jiāng hú rén 。昔君乐游园,怅望天欲曛。今我大年夜江上,如意波翻云。秋空压澶漫,澒洞无垢氛。四顾皆开朗,我眉今日伸。秋安隘朝市,百道走埃尘。轩车随对列,骨肉非本亲。夸游丞相第,偷入常侍门。爱君直如发,勿念江湖人。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: